| |     Ћирилица | English  
Putovanje državljana Srbije u šengenske zemlje
Povodom pogrešnih interpretacija i navoda u pojedinim medijima koji se odnose na uslove putovanja građana Republike Srbije nakon ukidanja viznog režima od strane Evropske unije, ukazujemo na sledeće:

Od 19. decembra 2009. godine građanima Republike Srbije više neće biti potrebna viza kao uslov za putovanje u 25 članica Evropske unije, kao ni za putovanje u Island, Norvešku i Švajcarsku, koje nisu članice Evropske unije, ali jesu deo šengenskog prostora. Vize će i dalje biti potrebne za putovanja u Veliku Britaniju i Irsku, koje jesu članice Evropske unije, ali nisu deo šengenskog prostora.

Za građane Republike Srbije ukinute su vize za kratkoročna putovanja, u trajanju do ukupno 90 dana boravka u šengenskom prostoru, i to u periodu od 180 dana. Početak jednog „bloka“ od 180 dana počinje da se računa sa prvim prelaskom šengenske granice. Nakon proteka 180 dana od dana prvog prelaska šengenske granice, računa se novi period od 180 dana u okviru koga je ponovo moguće boraviti ukupno 90 dana.

Za građane koji poseduju novi, biometrijski pasoš, ne postoje dodatni finansijski ili administrativni uslovi da bi mogli slobodno da putuju u šengenske zemlje. Međutim, i dalje su na snazi uobičajene mere granične kontrole na ulasku u šengenski prostor, koje inače primenjuju sve države, pa i Republika Srbija, a koje imaju za cilj da spreče prekogranični kriminal, ilegalne migracije i zaštitu javnog reda i mira.

U tom smislu, granične službe država Evrpske unije će nastaviti da vrše odgovarajuću vrstu kontrole kada se radi i o državljanima Republike Srbije koji putuju u šengenske zemlje, koja pre svega ima za cilj da potvrdi da se u konkretnom slučaju zaista radi o nameri putovanja na kraći rok, a ne o nameri da se ostane u šengenskom prostoru duže od 90 dana.

Zbog toga se od građana može tražiti da navedu krajnju destinaciju putovanja, da pokažu da li imaju dovoljno sredstava za putovanje, bilo u gotovini, bilo posedovanjem kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja. Ne postoji standardni iznos finansijskih sredstava po danu putovanja koji je potrebno posedovati, i u praksi zavisi od države do države. Ukoliko je, na primer, svrha putovanja turistička poseta, može se tražiti uvid u rezervaciju hotelskog ili drugog smeštaja. Ukoliko je razlog putovanja učešće na stručnom seminaru, može se tražiti uvid u pozivno pismo ili spisak registrovanih učesnika seminara, i tome slično.

Ukoliko se putuje u posetu srodnicima ili prijateljima koji već borave u šengenskom prostoru, nije potrebno imati formalno garantno pismo, ali svakako treba biti u mogućnosti da se tačno navedu podaci o licu kod koga se putuje, adresa na kojoj će se boraviti i slično. Pri tome se može pokazati odgovarajući dokument ukoliko se poseduje, poput pozivnog pisma, ili kopije putne ili druge isprave lica kod koga se putuje.

Posedovanje ovih i sličnih dokumenata nije formalni uslov za ulazak u šengenski prostor, ali svakako može doprineti da se uobičajena granična kontrola obavi brže i jednostavnije, naročito imajući u vidu eventualnu jezičku barijeru pri komunikaciji sa graničnim službenicima.

Važno je naglasiti da granične službe država članica šengenskog prostora zadržavaju pravo da ne odobre ulazak u zemlju ukoliko procene da konkretno lice predstavlja pretnju javnom redu i miru, zdravlju ili unutrašnjoj bezbednosti, ili ako za konkretno lice postoji izdato upozorenje da im se ne odobrava ulazak. Radi se o pravu graničnih službi koje je i ranije postojalo, koje je važilo i za lica kojima je prethodno bila izdata validna viza. Ovo pravilo ostaje na snazi i nema veze za ukidanjem viznog režima, budući da predstavlja standardno postupanje kada je u pitanju granična kotrola.

Ukoliko se putuje motornim vozilom, neophodno je posedovanje međunarodno validne vozačke dozvole i međunarodno validnog osiguranja. Ukoliko se upravlja tuđim vozilom, potrebno je takođe odgovarajuće ovlašćenje vlasnika vozila. Radi se o uobičajenim uslovima vezanim za odvijanje međunarodnog drumskog saobraćaja, koji nemaju veze sa ukidanjem viznog režima.

Takođe, posedovanje putnog zdravstvenog osiguranja nije uslov za putovanje, ali se svakako preporučuje njegovo pribavljanje, zbog lične bezbednosti u slučaju potrebe za medicinskom intervencijom tokom putovanja. Imajući to u vidu, najbolje je pre putovanja proveriti sa institucijom preko koje građani ostvaruju zdravstveno osiguranje, o svim uslovima i okolnostima za koje su zdravstveno osigurani.

Veoma je važno naglasiti da se ukidanjem viza za kratkotrajna putovanja naših građana u zemlje članice Evropske unije, nisu stekli uslovi za trajni boravak, nastanjenje i zapošljavanje na teritoriji Evropske unije. U tom smislu, nezakonit je rad ili boravak u šengenskom prostoru duže od 90 dana bez odgovarajuće nacionalne boravišne ili radne dozvole. Građani koji nameravaju da zbog zaposlenja ili iz nekog drugog razloga borave u šengenskom prostoru duže od 90 dana, obavezni su da pre putovanja podnesu odgovarajući zahtev za dugoročnu vizu ili za dozvolu boravka ambasadi zemlje destinacije.

Vize neće biti potrebne građanima Republike Srbije koji poseduju novi, biometrijski pasoš, a građani koji imaju stari „plavi“ pasoš i dalje su u obavezi da pribave vizu pre putovanja. Takođe, i pored snažne diplomatske aktivnosti naše države, u ovom trenutku nije bilo moguće postići ukidanje viza za građane Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji AP KiM, kojima putne isprave izdaje Koordinaciona uprava MUP-a. Nosiocima putnih isprava izdatih od strane Kooridnacione uprave će stoga i dalje biti potrebne vize za putovanje u okviru šengenskog prostora. Međutim, ukidanje viza važi za interno raseljena lica ukoliko poseduju novi, biometrijski pasoš izdat od strane Policijske uprave prema mestu njihovog boravka.

Verzija za štampu
Konzularne usluge
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Šta mogu konzulati, a šta ne mogu
VIZE
Putovanje državljana Srbije u šengenske zemlje
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Putne isprave
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Obaveštenja o carini
Državljanstvo Republike Srbije
Prijava rođenja deteta
Prijava braka
Prenos umrlog lica (ili urne) u Srbiju
Overa potpisa, sastavljanje i overa punomoćja
Vojna obaveza
Prijava stranaca za privremeni boravak u Srbiji
Usvojenje deteta
Unošenje kućnih ljubimaca i životinja u Srbiju
Prijavljivanje i evidentiranje oduzete imovine
Druge usluge
Adresa i radno vreme